Kадастър и Имотен Регистър на България

  Помощ

Как можете да ползвате услуги от Кадастъра и Имотния регистър online?

 • 1 РЕГИСТРАЦИЯ

  За да използвате услуги от кадастъра и имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
  Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.

 • 2 ТЪРСЕНЕ

  Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • 3 ПОРЪЧКА

  Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ и АГКК.
  Виж услуги и цени »

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър

        Уважаеми дами и господа, Агенцията по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводство "При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен документ, първичния счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане."
        Позовавайки се на горното, АГКК няма да издава фактури.
Агенция по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че считано от 22.10.2009 г. функционалността „Безплатно разглеждане на геометрията на обектите от кадастралната карта” е пусната в действие. Функционалността може да използвате само ако сте регистриран потребител на АГКК. Регистрацията е безплатна! За техническа помощ и отговор на въпроси от екипа по поддръжка пишете на oss@cadastre.bg
Агенция по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че считано от 22.10.2009 г. функционалността „Електронно разплащане” за потребителите поддържани от АГКК е пусната в действие. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран в Epay.bg и да разполагате с активна кредитна/дебитна карта.
Уважаеми дами и господа,
старите банкови сметки на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър ще бъдат закрити считано от 01.01.2014 г. От началото на новата година ще важи ЕДИНСТВЕНО новата сметка, която е със следните данни:
БНБ - клон „Батенберг”, BG94 BNBG 9661 3100 1103 01,  BIC - BNBGBGSD.
Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: „Кредитен лимит за КНИК:ххххх” (Вашият КНИК №). Например: „Кредитен лимит за КНИК:1652”
Моля, да вземете това в предвид при извършване на плащания за услугите от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър в icadastre.bg
С уважение,
администрация на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър за icadastre.bg

Агенция по Вписванията

Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че сметките за плащания към Имотен регистър остават непроменени:
ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" гр. София,
BG 21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF

Агенция по Вписванията Ви уведомява, че считано от 01.12.2013г. функционалността „Електронно разплащане” за частта Имотен регистър„Собственост и собственици”, ще работи с Epay.bg. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран потребител в Epay.bg.

Как мога да предплатя услугите И-Кадастър?

 • За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
  ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF
  Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg

  За услуги от АГКК използвайте сметка на АГКК:
  БНБ - клон „Батенберг”, BG94 BNBG 9661 3100 1103 01,  BIC - BNBGBGSD.
  Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: „Кредитен лимит за КНИК:ххххх” (Вашият КНИК №). Например: „Кредитен лимит за КНИК:1652”
  Моля, сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail:
  За оплаквания, предложения или помощ за част кадастър, може да използвате горепосочения Е-mail.
  Зареждането на преведените суми се извършва в рамките на 3 работни дни.

Екипи по поддръжка:

За услуги от кадастрална карта и регистри и за потребителите на АГКК:
e-mail:
тел: 02/ 818 83 38, 02/ 818 83 83

За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ:
e-mail: support@registryagency.bg
тел: 02/ 9486 260, 02/ 9486 261, 02/ 9486 262

Кой извършва услуги за вашите имоти?

Потърсете данни за съответните служби по вписванията и по геодезия, картография и кадастър, които извършват услуги за територията, в която се намира вашият имот. Въведете името или част от името на населеното място или кодът му по ЕКАТТЕ.
Въведете име на селище или EKATTE:

Справка за подадено заявление

Служба по геодезия, картография и кадастър:
Входящ номер: Дата: