Kадастър и Имотен Регистър на България

  Помощ

Как можете да ползвате услуги от Кадастъра и Имотния регистър online?

 • 1 РЕГИСТРАЦИЯ

  За да използвате услуги от кадастъра и имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
  Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.

 • 2 ТЪРСЕНЕ

  Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • 3 ПОРЪЧКА

  Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ и АГКК.
  Виж услуги и цени »

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че долната информация се отнася само за клиентите и частта на сайта, свързана с услуги към Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Считано от 20.07.2014 г. в icadastre.bg няма да се предоставят справки от Кадастралната карта и кадастралните регистри. Всички справки ще можете да изпълнявате в новия портал на Агенция по геодезия, картография и кадастър -
http://kais.cadastre.bg. В случай, че след 20.07.2014 все още имате неизразходвани пари в клиентските профили в icadastre.bg, моля да се свържете с екипите за поддръжка и да укажете към кой профил в новия портал kais.cadastre.bg да бъдат прехвърлени.

телефони: 02/8188338, 02/8188362;     email: oss_kais@cadastre.bg

    Уважаеми потребители,

    Във връзка със зачестили запитавания, Ви уведомяваме, че долната информация се отнася само за сметките на клиентите и частта на сайта, свързана с услуги към Агенция по геодезия, картография и кадастър. Всички услуги и клиентски профили, свързани с Агенция по вписвания, остават напълно функциониращи в този портал!

    Считано от 26.05.2014 г. няма да се зареждат пари по сметките на клиентите за ползване на услуги на Агенция Геодезия Картография и Кадастър в icadastre.bg. Свободните пари в клиентските профили ще се прехвърлят в съответните профили  в новия портал kais.cadastre.bg и сметките ще се зареждат само там. В тази връзка моля да имате предвид следното:   

    1. Проверете дали имате достъп до Вашия профил в kais.cadastre.bg, за да се запознаете с правилата за ползването му. КНИК номерът на регистрацията в стария и новия сайт НЕ са еднакви!

    2. Потребителските профили в kais.cadastre.bg обединяват Вашата регистрация в icadastre.bg и регистрацията, която имате в случай, че сте заявявали услуги на гише, като сметките към тях се сумират.

    3. Aко имате сметка с отрицателен баланс, заради неплатени услуги заявени на гише, то няма да може да използвате услугите на сайта kais.cadastre.bg, тъй като за това се изисква положителен баланс. В такъв случай Вашите пари от icadastre.bg няма да бъдат прехвърлени автоматично, ще може да ги изразходвате в стария портал до спиране на работата му или изрично да заявите прехвърлянето им, като се свържете с екипа по поддръжка.

    4. В kais.cadastre.bg е възможно да не са прехвърлени автоматично потребителски профили, които:

    - имат съществено разминаване между данните от регистрацията в icadastre.bg и регистрацията за същото ЕГН/БУЛСТАТ, извършена на гише;

    - имат повече от един регистриран профил за съответното ЕГН/БУЛТАТ;

    - никога не са зареждали пари по сметка за АГКК в icadastre.bg;

    - невалидни данни в регистрацията;

    5. В kais.cadastre.bg се предлагат услуги от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Услугите от Агенция по вписвания ще продължат да се предлагат на този сайт

    6. В случай че Вашия профил не е прехвърлен, моля свържете се с екипите за поддръжка.

телефони: 02/8188338, 02/8188362;
email:
oss_kais@cadastre.bg

Уважаеми потребители,
Електронните разплащания през еPAY за зареждане на сметки в АГКК са спрени. В най-скоро време тази опция ще бъде достъпна в новия портал: kais.cadastre.bg.

Уважаеми потребители,

От 10.05.2014 г. ще бъде спряна регистрацията на нови потребители на АГКК в сайта icadastre.bg. Това се налага поради извършване на миграция на потребителските профили към новия портал kais.cadastre.bg. Новите потребители ще могат директно да се регистрират в kais.cadastre.bg. За въпроси се обръщайте към посочените телефони или имейл на поддръжката на сайта.

        Уважаеми дами и господа, Агенцията по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводство "При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен документ, първичния счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане."
        Позовавайки се на горното, АГКК няма да издава фактури.
Агенция по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че считано от 22.10.2009 г. функционалността „Безплатно разглеждане на геометрията на обектите от кадастралната карта” е пусната в действие. Функционалността може да използвате само ако сте регистриран потребител на АГКК. Регистрацията е безплатна! За техническа помощ и отговор на въпроси от екипа по поддръжка пишете на oss@cadastre.bg
Агенция по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява, че считано от 22.10.2009 г. функционалността „Електронно разплащане” за потребителите поддържани от АГКК е пусната в действие. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран в Epay.bg и да разполагате с активна кредитна/дебитна карта.
Уважаеми дами и господа,
старите банкови сметки на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър ще бъдат закрити считано от 01.01.2014 г. От началото на новата година ще важи ЕДИНСТВЕНО новата сметка, която е със следните данни:
БНБ - клон „Батенберг”, BG94 BNBG 9661 3100 1103 01,  BIC - BNBGBGSD.
Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: „Кредитен лимит за КНИК:ххххх” (Вашият КНИК №). Например: „Кредитен лимит за КНИК:1652”
Моля, да вземете това в предвид при извършване на плащания за услугите от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър в icadastre.bg
С уважение,
администрация на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър за icadastre.bg

Агенция по Вписванията

Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че сметките за плащания към Имотен регистър остават непроменени:
ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" гр. София,
BG 21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF

Агенция по Вписванията Ви уведомява, че считано от 01.12.2013г. функционалността „Електронно разплащане” за частта Имотен регистър„Собственост и собственици”, ще работи с Epay.bg. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран потребител в Epay.bg.

Как мога да предплатя услугите И-Кадастър?

 • За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
  ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF
  Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg

  За услуги от АГКК използвайте сметка на АГКК:
  БНБ - клон „Батенберг”, BG94 BNBG 9661 3100 1103 01,  BIC - BNBGBGSD.
  Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: „Кредитен лимит за КНИК:ххххх” (Вашият КНИК №). Например: „Кредитен лимит за КНИК:1652”
  Моля, сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail:
  За оплаквания, предложения или помощ за част кадастър, може да използвате горепосочения Е-mail.
  Зареждането на преведените суми се извършва в рамките на 3 работни дни.

Екипи по поддръжка:

За услуги от кадастрална карта и регистри и за потребителите на АГКК:
e-mail:
тел: 02/ 818 83 38, 02/ 818 83 83

За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ:
e-mail: support@registryagency.bg
тел: 02/ 9486 260, 02/ 9486 261, 02/ 9486 262

Кой извършва услуги за вашите имоти?

Потърсете данни за съответните служби по вписванията и по геодезия, картография и кадастър, които извършват услуги за територията, в която се намира вашият имот. Въведете името или част от името на населеното място или кодът му по ЕКАТТЕ.
Въведете име на селище или EKATTE:

Справка за подадено заявление

Служба по геодезия, картография и кадастър:
Входящ номер: Дата: