Имотен Регистър на България

  Помощ

Прочетете общите условия за ползване.

1/2

Общи условия за ползване  Виж услуги и цени »

О Б Щ И     У С Л О В И Я

iCadastre.bg 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДО ДАННИТЕ В ИИСКИР

       

I.                   ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

       

1. ИИСКИРИнтегрирани информационни системи за кадастър и имотен регистър.

       

2. ИНТЕРНЕТ - глобална информационна мрежа и инфраструктура за свързване на компютри и компютърни мрежи.

       

3. ДАННИ в ИИСКР - наличните в ИИСКИР данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и наличните данни от вписани актове и открити партиди, поддържани от Агенция по вписванията /АВ/.

       

4. И - КАДАСТЪР на ИИСКИР – компонент на ИИСКИР, представляващ Интернет базирано приложение за предоставяне на данни и услуги от ИИСКИР на потребителите чрез отдалечен достъп.

       

5.      УСЛУГИ чрез И - КАДАСТЪР – извършваните по Интернет в резултат на регламентиран достъп до И-Кадастър услуги с данни от кадастъра и имотния регистър.

       

6.      ДОСТАВЧИК – АГКК за данните от кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно АВ  за данните от вписани актове и открити партиди.

       

7.      КЛИЕНТ - всяко физическо или юридическо лице, което се регистрира за ползването на услугите чрез И-Кадастър.

       

8.       КРЕДИТЕН ЛИМИТ – предварително заплатена сума за получаване на услуги чрез И-Кадастър, от която в ИИСКИР се отчитат плащания за извършване на услуги.

       

9.      ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР – софтуер за визуализация на интернет страници.

       

10.  КНИК – клиентски номер в И-Кадастър

       

II.                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

       

1. Тези Общи Условия са задължителни за всички Клиенти, които използват И-Кадастър на ИИСКИР и уреждат отношенията между Доставчика и Клиентите.

2. Настоящите Общи Условия се прилагат освен, ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между Доставчика и конкретен клиент. В случай на противоречие между Общите Условия и отделен (единичен) Договор, подписан с Клиента, предимство имат условията на отделния Договор.

3. Доставчикът има право да променя едностранно тези Общи условия, за което следва да уведоми Клиентите чрез началната Интернет страницата на И-Кадастър с адрес:  http://icadastre.bg. Друго специално уведомяване за извършените промени на регистрираните Клиенти не е необходимо.

       

III.                РЕГИСТРИРАНЕ И ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. За използването на услугите, предоставяни чрез И-Кадастър е необходимо да се извърши регистрация на клиента, чрез която Клиентът получава потребителско име и парола за идентификация в И-Кадастър. Всеки регистриран потребител получава уникален клиентски номер в И-Кадастър / КНИК /.

2. При извършване на регистрация Клиентът е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

3. Клиентът е длъжен да уведомява Доставчика при всяка промяна на ЛИЧНИТЕ ДАННИ подадени при регистрацията с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

4. При предоставянето на невярна, неточна, неактуална или непълна информация от страна на Клиента, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие информацията за Клиента и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

5. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ Клиентът изрично се съгласява предоставените от него ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани и съхранявани от Доставчика.

6. Клиентът е задължен да държи в тайна определените при регистрацията му ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички действия и последици, които са извършени с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

7.  Клиентът се съгласява да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МУ ИМЕ и ПАРОЛА, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

8. Ако Клиентът констатира проблем при използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СИ ИМЕ И ПАРОЛАТА, както и с достъпа и ползването на услугите, следва да се обърне към оторизиран служител на Доставчика. 

9. Доставчикът се задължава да не предоставя на трети лица информация относно потребителските имена, пароли и друга персонална информация за Клиентите освен, ако не следва друго по силата на нормативна разпоредба.

10. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на точки 6, 7 и 8 от настоящия раздел.

11. Регистрацията на Клиент може да се извърши на място при Доставчика или чрез И-Кадастър. При регистрацията за всеки клиент е необходимо да се определят потребителската му група и роля в И-Кадастър.

11.1. чрез определяне на потребителската група се избират възможните услуги и начини на заплащане;

11.2. чрез определяне на роля се избират конкретни услуги, които потребителят ще получава.

12.  При регистрация на място Доставчикът предоставя на Клиента Потребителско име и парола след заплащане на първоначална сума за кредитен лимит и приемане на настоящите общи условия.

13. За регистриране чрез И-Кадастър Клиентът:

13.1. Приема настоящите общи условия;

13.2. Попълва задължителните полета за данни в страницата за регистрация, включително си избира потребителско име и парола;

13.3. Получава автоматично съобщение с определения за него КНИК.

13.4. Заплаща първоначална сума за кредитен лимит по банков път, на място в касите на АГКК и АВ, чрез еPay.bg, както по всеки друг начин, осигуряващ възможност на Доставчика да получи парична сума, от която да извършва отчисления за извършване на услуга;

13.5. Получава съобщение на посочения в данните по регистрацията e-mail адрес за регистрацията и възможността за ползване на услуги чрез И-Кадастър.

14. За всяка промяна, имаща значение за правата на Клиента да ползва услуги чрез И-Кадастър, той получава автоматично съобщение на посочения в данните по регистрацията e-mail или на посочения актуален такъв. При промяна на посочения e-mail адрес в регистрацият или по-късна актуализация на същия, за които Доставчикът не е уведомен, изпращането на съобщения до последния известен адрес се счита за доставено.

       

III.             ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ, РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ТЯХ

       

1. Общата номенклатура на услугите, които могат да се ползват от клиентите чрез И-Кадастър са изчерпателно посочени в раздел III, т. 6 и в Интернет страницата с посочения в т.3 на раздел II от настоящите Общи Условия адрес. При определянето на група и роля се извършва избор относно обхвата на услугите, които Клиентът ще ползва, както и на възможните начини на разплащане.

2. Клиентът може да избере услуги от едната или и от двете групи - "Кадастър" и "Имотен регистър". Във всяка група има определен набор от услуги - роля. В групата "Кадастър" има набор

от услуги предоставяни само от АГКК, а в групата "Имотен регистър" има набор от услуги предоставяни само от АВ. Информация за услугите във всяка роля може да се намери в Интернет страницата с посочения в т.3 на раздел II от настоящите Общи Условия адрес.;

3. За извършване на услуги чрез И-Кадастър се събират предварително такси, определени съгласно Тарифа  за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

4.1. Услугите в И-Кадастър се извършват чрез визуализиране на данните на екрана на Клиента, чрез предоставяне на възможност за разпечатване на данните на хартиен носител или чрез получаване на копие на данните от услугата в цифров вид.

4.2. След затваряне на прозореца на Интернет браузъра с получените данни от Клиента услугата се счита за извършена, независимо дали е използвана възможността за разпечатване, запис във файл на компютъра на Клиента или друг начин за съхраняване на информацията от услугата.

5. Данните, получени при ползване на услугите чрез И-Кадастър, се предоставят на Клиента само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица.

6. Възможните услуги и Доставчика са посочени оп-долу:

       

                                                

IV.                  ДОГОВОР

       

1. От момента на регистрацията на Клиента и предоставянето му на достъп до услугите в И-Кадастър се счита, че между страните /Клиент и Доставчик/ съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на тези Общи условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

2. Доставчикът има право да прекрати едностранно Договора, без предварително известие, в случай че:

а) с акт на компетентните държавни органи се забрани предоставянето на достъп до определен вид данни, съдържащи се в ИИСКИР;

б) бъдат променени с нормативен акт императивно клаузи, условия или цени, предмет на настоящите Общи Условия;

в) Клиентът използва данните и услугите в нарушение на българското законодателство, приложимите норми или нормите на морала.

3. Клиентът по всяко време може да прекрати договора си с Доставчика, като за целта уведомява Доставчика и регистрацията му в системата се деактивира. В този случай Доставчика не възстановява и не носи отговорност за възстановяване на заплатени от Клиента предварително суми за предплатен кредит във връзка с използването на услугите.

       

V.               ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ

1. Клиентът приема, че чрез извършваните услуги от И-Кадастър се предоставя наличната информация в ИИСКИР.

2. Посочената за нуждите на регистрацията информацията се записва автоматично в системата, като Доставчикът не носи отговорност за невярна и грешно подадена информация, както и в случаите, когато  Клиентът не е уведомил своевременно Доставчика за промяна в посочените данни.

3. Доставчикът не носи отговорност и не приема рекламации в случай, че Клиентът предостави потребителското си име и парола на трети лица като в този случай заявените услуги от тях се считат за валидно извършени от името и за сметка на Клиента, независимо от начина, по който това е станало.

4. Доставчикът не носи отговорност в случай, че Клиентът не се е запознал с актуализираните Общи условия преди използване на услуги в И-Кадастър.

5.  Доставчикът не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Клиента или на средствата за доставка на Интернет връзката му.

6. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, възникнали за трети лица поради неспазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

7. Доставчикът не носи отговорност за неверни данни при неточно попълване на необходимата информация за получаване на конкретната услуга.

8. Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на Клиента.

9. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност за използването на услугите поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.

       

VI. СМЕТКА НА КЛИЕНТА, КРЕДИТЕН ЛИМИТ И РАЗПЛАЩАНЕ

1. При регистрацията на Клиент, И-Кадастър открива собствена сметка на Клиента. При първоначално откриване, в сметката на Клиента има 0 лева.

2. Клиентите на И-Кадастър имат най-малко една сметка, в съответствие с избраната при регистрация група. За клиент, регистриран в група "Кадастър", И-Кадастър открива сметка, която служи за разплащане единствено с услугите от кадастъра. За клиент, регистриран в група "Имотен регистър", И-Кадастър открива сметка, която служи за разплащане единствено с услугите от имотния регистър.   

3. Сметката на клиента служи за отчитане на кредитния му лимит. Предплатеният кредитен лимит на Клиента служи за заплащане на услуги чрез И-Кадастър, като за целта след всяка поръчка на услуга и преди нейното доставяне автоматично се намалява сумата по кредитния лимит с определената в номенклатурата на услугите такса за тази услуга.

4. При наличие на две сметки, И-Кадастърс следи за изразходване на кредитния лимит от всяка сметка съобразно заявените услуги - за услуги от кадастъра се използва кредитен лимит от сметката за група "Кадастър", за услуги от имотния регистър се използва кредитен лимит от сметката за група "Имотен регистър". Двете сметки са независими и Клиентът не може да прехвърля наличности между тях.

5. Наличната сума по кредитният лимит на Клиента се увеличава чрез захранване на сметката на Клиената. За всяко увеличаване на кредитния лимит Клиентът получава съобщение на посочения при регистрацията e-mail адрес. В съобщението се съдържат данни за постъпилата сума.

6. Сметката на Клиента се захранва чрез:

6.1. Предоставяне на платежно нареждане, за приведена сума по банков път по банковата сметка на Доставчика, за група "Кадастър" това е сметката на АГКК, за група "Имотен регистър сметката на АВ.;

6.2. В платежното Клиентът описва "КНИК:ххххх", където "хххххх" е получения чрез e-mail клиентски номер генериран от И-Кадастър. В основание за превода се записва „Кредитен лимит за КНИК:ххххх”.Сканирано копие от платежното се изпраща на адреси support@registryagency.bg за АВ и oss@cadastre.bg за АГКК ;

6.3. Използване на персоналната регистрация на Клиента в ePay.bg. Клиентът зарежда сметката си в И-кадастър от меню "ЛИЧЕН ПРОФИЛ", след успешен вход в И-Кадастър, като указва посредник ePay за услуги от кадастъра и за услуги от имотния регистър;

7. Сумата за захранване на сметката на Клиената не може да бъде в размер по- малък от 2 лева.

8.При липса на достатъчно кредити в сметката си, Клиентът може да получи резултатите от поръчани услуги само след потвърждаване на разплащането за конкретната услуга чрез посредник ePay.bg за услуги от кадастъра и за услуги от имотния регистър.

          VII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Доставчикът  има следните права:

1.1. да разширява обхвата на услугите, предоставяни чрез И- Кадастър;

1.2. да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги чрез И- Кадастър без предварително известяване на Клиентите.

1.3. да изпраща на своите регистрирани Клиенти автоматични електронни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на съществуващи услуги.

1.4. да изтрие създадено за Клиента потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 12 месеца.

1.5. да променя Потребителското име и Паролата на Клиент, когато технологични или структурни промени в информационната система налагат това, като уведоми Клиента предварително с писмено предизвестие или чрез изпращане на съобщение на посочения при регистрацията е-mail адрес  в срок от 3 (три) календарни дни преди промяната;

1.6. да получава плащания за използваните услуги, съгласно клаузите на настоящите Общи условия и номенклатурата на услугите;

1.7. да променя едностранно размера на цените на услугите в случай на промяна в нормативните актове, с които те са определени, без да е задължен да уведомява предварително Клиентите;

2. Доставчикът  има следните задължения:

2.1. да предоставя достъп до услугите на всички регистрирани Клиенти при условия на общодостъпност и спазване на настоящите общи условия;

2.2. да предостави на Клиента заявената услуга при наличие на предплатен кредитен лимит или заплатена такса за услугата.

2.3. да предоставя на Клиентите необходимата информация за предоставяните услуги, тяхната цена и начините на заплащане.

       

3. Клиентът има право:

3.1. да ползва услугите в обхвата и по начина, определени в тези Общи Условия и чрез избора на съответните потребителска група и роля;

3.2. да получи всяка заявена и заплатена от него в съответствие с настоящите Общи Условия услуга;

4. Клиентът е длъжен преди използване услугите чрез И-Кадастър да приеме настоящите Общи условия и да ги спазва при всяко използване, както и да спазва всички други условия, съдържащи се в законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

       

       

Последна актуализация на настоящите общи условия е направена на дата: 20.09.2010г.

Приемам условията

 

Прочетете внимателно общите условия за ползване за предоставяне на услуги чрез отдалечен достъп до данните в ИИСКИР