Имотен Регистър на България

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
КодУслугаУслуга отЦена в леваЗабележка
1 К04 Справки по кадастралната карта
Виж описание >>
АГКК 0  
2 К05 Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от КРНИ
Виж описание >>
АГКК 0,4 Mинимална цена 3,5 лв.
3 К06 Справка за координатите на подробните точки на един имот
Виж описание >>
АГКК 0,35 За една точка
4 К07 Справка за координатите на точка от работната геодезична основа със схема на точката
Виж описание >>
АГКК 2,8 За една точка със схема
5 К08 Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4
Виж описание >>
АГКК 2 В размери А4. За кв.дм. 2лв. Минимална цена 10 лв.
6 К09 Извадка от кадастралната карта с данни от КРНИ за един имот
Виж описание >>
АГКК 5,5 Граници и съседи от КК и данни за собствеността за един имот.
7 К10 Лист от кадастрална карта в М 1: 5000
Виж описание >>
АГКК 50 В размер 50x50 см.
8 К11 Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността
Виж описание >>
АГКК - за неурбанизирана територия - 0,80 лева
- за урбанизирана територия - цената се увеличава в зависимост от населеното място както следва:
1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти
3. за градовете с изключение на областните - три пъти
4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти
Максималният брой имоти с една заявка е 50.
9 К12 Извадка от КРНИ
Виж описание >>
АГКК 0,35 За един имот 0,35лв./0,56лв. съответно в неурбанизирана/урбанизирана територия. Минимална цена 3,5 лв. Максимален брой имоти за една заявка е 50.
10 К13 Извадка от регистъра на РГО
Виж описание >>
АГКК 2,1 За една точка без схема. Максималният брой точки с една заявка е 50.
11 И05 Справка за лице от персоналната партида за избрана СВ
Виж описание >>
АВ 1  
12 И06 Справка за лице от персоналната партида от всички СВ
Виж описание >>
АВ 1  
13 И07 Справка за имот от ИР
Виж описание >>
АВ 1  
14 И08 Справка за документ от ИР
Виж описание >>
АВ 1  
15 ИК03 Справка от имотна партида за един имот
Виж описание >>
АВ 1  
16 К24 Схема на точка от РГО
Виж описание >>
АГКК 0  
17 К25 Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността
Виж описание >>
АГКК - за неурбанизирана територия - 0,80 лева
- за урбанизирана територия - цената се увеличава в зависимост от населеното място както следва:
1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти
3. за градовете с изключение на областните - три пъти
4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти
Максималният брой имоти с една заявка е 50. Минимална цена 3,50лв.

 


Всички цени са определени съгласно „Тарифата за държавните такси събирани от Агенция по вписванията“.


За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF.
Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg.